Στοχοι

Οι στόχοι που θέτουμε είναι η ανάδειξη του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής , η
προβολή-σχολιασμός συμπερασμάτων
Παρισιού, η ανάδειξη της Θεσσαλικής
πραγματικότητας, οι επιπτώσεις και οι
προτάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής.